ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค (Technical indicators) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด Forex หรือตลาดทางการเงินอื่นๆ เครื่องมือเหล่านี้ใช้ข้อมูลราคาที่สะสมและประมวลผลเพื่อให้คำแนะนำหรือสัญญาณในการเข้าซื้อขาย

นี่คือบางตัวอย่างของตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่นิยมใช้ในการเทรด Forex

 

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average): เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้คำนวณค่าเฉลี่ยของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด มันช่วยให้สามารถสังเกตเทรนด์ของราคาได้ง่ายขึ้น ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลื่อนที่ (Simple Moving Average – SMA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เส้นเรียกและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาในตลาด Forex หรือตลาดทางการเงินอื่นๆ โดยคำนวณค่าเฉลี่ยของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด โดยที่ค่าเฉลี่ยนั้นจะเป็นค่าเฉลี่ยของราคาย้อนหลังจากช่วงเวลาที่กำหนด

 

การใช้ Moving Average ช่วยให้เราสามารถมองเห็นแนวโน้มของราคาได้ง่ายขึ้น โดยในกราฟเราสามารถใช้เส้น Moving Average ที่เป็นเส้นเส้นโค้งบนกราฟราคาเพื่อบ่งชี้ถึงแนวโน้มของราคาว่าเป็นเส้นขาดหรือเส้นขึ้น

 

เมื่อราคาอยู่เหนือเส้น Moving Average คือราคามีแนวโน้มขึ้น แสดงว่าตลาดกำลังเป็นของผู้ซื้อ ในทางกลับกันเมื่อราคาอยู่ใต้เส้น Moving Average คือราคามีแนวโน้มลง แสดงว่าตลาดกำลังเป็นของผู้ขาย

 

นอกจากนี้ยังมีการใช้ Moving Average ในรูปแบบต่างๆ เช่น Simple Moving Average (SMA) ที่คำนวณค่าเฉลี่ยโดยใช้ราคาปิดในช่วงเวลาที่กำหนด หรือ Exponential Moving Average (EMA) ที่ให้น้ำหนักมากกับราคาล่าสุด ซึ่งแต่ละรูปแบบจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไป และเหมาะสมกับการวิเคราะห์และระยะเวลาที่คุณต้องการ

 

การใช้ Moving Average ต้องใช้ร่วมกับการวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความเป็นระบบและเห็นภาพรวมของตลาดที่ชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ยังควรทดลองใช้และปรับแต่งพารามิเตอร์ของ Moving Average เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบการเทรดและระยะเวลาที่คุณต้องการเคลื่อนที่ (Exponential Moving Average – EMA)

 

โบลินเจอร์ แบนด์ (Bollinger Bands)

โบลินเจอร์ แบนด์ (Bollinger Bands): เป็นตัวบ่งชี้ที่ช่วยวิเคราะห์ความผันผวนของราคา มันประกอบด้วยเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่และสร้างช่วงที่ครอบคลุมราคา เทรดเดอร์สามารถใช้โบลินเจอร์ แบนด์เพื่อระบุระดับความคลาดเคลื่อนของราคาและโอกาสทางการซื้อขาย

โบลินเจอร์ แบนด์ (Bollinger Bands) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์และการทำนายแนวโน้มของราคาในตลาด Forex หรือตลาดทางการเงินอื่นๆ โบลินเจอร์ แบนด์ถูกพัฒนาโดยจอห์น บอลลิงเกอร์ (John Bollinger) และเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในวงการเทรด

 

โบลินเจอร์ แบนด์ประกอบด้วยเส้นกลางที่เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) และเส้นบนและเส้นล่างที่เป็นเส้นความกว้างเท่ากันที่ถูกคำนวณจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด

 

ในโบลินเจอร์ แบนด์มีความสำคัญต่อการวิเคราะห์ดังนี้:

 

โบลินเจอร์ แบนด์ช่วยให้เราสามารถระบุช่วงราคาที่คาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้ เมื่อราคาติดต่อกับขอบบนของโบลินเจอร์ แบนด์อาจเป็นสัญญาณว่าราคากำลังเกิดการเพิ่มขึ้น และเมื่อราคาติดต่อกับขอบล่างของโบลินเจอร์ แบนด์อาจเป็นสัญญาณว่าราคากำลังเกิดการลดลง

การขยับขอบบนและขอบล่างของโบลินเจอร์ แบนด์อาจเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังแสดงความผันผวนมากหรือน้อย หากโบลินเจอร์ แบนด์ขยับกว้างขึ้นแสดงว่าตลาดมีความผันผวนมาก ในขณะที่การขยับโบลินเจอร์ แบนด์แค่ในระดับน้อยแสดงว่าตลาดมีความผันผวนน้อย

การร่วมตัวกันระหว่างโบลินเจอร์ แบนด์และราคาสามารถช่วยให้รู้ว่าราคาอยู่ในช่วงเหนือหรือใต้ค่าเฉลี่ย เมื่อราคาอยู่ใกล้ขอบบนของโบลินเจอร์ แบนด์แสดงว่าตลาดกำลังอยู่ในสภาวะการกำเนิดแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่เมื่อราคาอยู่ใกล้ขอบล่างของโบลินเจอร์ แบนด์แสดงว่าตลาดกำลังอยู่ในสภาวะการกำเนิดแนวโน้มขาลง

การใช้โบลินเจอร์ แบนด์ในการวิเคราะห์เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ การเรียนรู้และทดลองใช้โบลินเจอร์ แบนด์บนแพลตฟอร์มการซื้อขายเสมือนจริงก่อนใช้งานจริงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถเพิ่มความเข้าใจและความชำนาญในการใช้งานโบลินเจอร์ แบนด์ได้

 

แท่งเทียน (Candlestick Patterns)

แท่งเทียน (Candlestick Patterns): เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบแท่งเทียนและแสดงสัญญาณการเข้าซื้อขาย ตัวบ่งชี้นี้ใช้ข้อมูลจากกราฟแท่งเทียนเพื่อบ่งชี้ถึงแนวโน้มของตลาด

แท่งเทียน (Candlestick Patterns) เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์และการทำนายแนวโน้มของราคาในตลาด Forex แท่งเทียนสร้างขึ้นจากการรวมกันของข้อมูลราคาในช่วงเวลาที่กำหนด และมีลักษณะเป็นแท่งที่มีต้นและปลายที่แยกต่างหาก ซึ่งสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อรับรู้แนวโน้มและสัญญาณการซื้อขายในตลาดได้

 

บางแท่งเทียนมีลักษณะที่เน้นความเคลื่อนไหวของราคาอย่างชัดเจน และสามารถช่วยให้เรารู้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มหรือไม่ อีกทั้งยังสามารถใช้ในการตรวจสอบสัญญาณการซื้อขาย เช่น การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม การกำเนิดแนวรับและแนวต้าน หรือการบอกสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้ม

 

นอกจากนี้ยังมีรูปแบบของแท่งเทียนที่มีความหมายเฉพาะตามรูปร่างของแท่ง เช่น รูปแบบแท่งเทียนต่อเนื่อง (Continuation Patterns) และรูปแบบแท่งเทียนเทรนด์เปลี่ยนแปลง (Reversal Patterns) ซึ่งสามารถใช้ในการจับสัญญาณการซื้อขายในระยะสั้นหรือระยะยาวได้

 

การเรียนรู้และทดลองใช้แท่งเทียนบนแพลตฟอร์มการซื้อขายเสมือนจริงเป็นวิธีที่ดีในการเข้าใจและปรับปรุงทักษะในการใช้งานแท่งเทียน นอกจากนี้ยังควรรับรู้เกี่ยวกับรูปแบบและคุณสมบัติของแต่ละแท่งเทียนเพื่อให้สามารถใช้งานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ราคาในตลาด Forex ได้

 

สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์ (Stochastic Oscillator)

สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์ (Stochastic Oscillator): เป็นตัวบ่งชี้ที่ช่วยในการวิเคราะห์การแกว่งของราคา มันวัดราคาปัจจุบันเปรียบเทียบกับช่วงราคาก่อนหน้า และให้สัญญาณการซื้อขายโดยใช้การครอสไอเวอร์ (Cross Over) ของเส้นสัญญาณ

 

สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์ (Stochastic Oscillator) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์และการทำนายแนวโน้มของราคาในตลาด Forex โดยมีจุดประสงค์หลักในการระบุเมื่อราคาอยู่ในสภาวะการซื้อขายที่เกินขึ้น (overbought) หรือการซื้อขายที่ขาดแคลนลง (oversold) เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการเปิดหรือปิดตำแหน่งซื้อขายในตลาด

 

สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์มีโครงสร้างที่อาศัยการวัดความสัมพันธ์ระหว่างราคาปัจจุบันกับช่วงราคาย้อนหลัง โดยมีสูตรคำนวณที่ใช้ในการสร้างเส้นสโตแคสติก ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ %K และ %D

 

เส้น %K เป็นตัวแสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคาปัจจุบันกับช่วงราคาย้อนหลังที่กำหนดให้ โดยมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 โดยทั่วไปจะใช้ช่วงค่า 0-80 เป็นช่วงที่แสดงถึงสภาวะการซื้อขายที่เกินขึ้น และช่วงค่า 20-100 เป็นช่วงที่แสดงถึงสภาวะการซื้อขายที่ขาดแคลนลง

 

เส้น %D เป็นเส้นค่าเฉลี่ยของ %K ในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งสามารถช่วยในการกรองสัญญาณและเน้นความเรียบเนียนของการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดได้

 

การใช้งานสโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ เช่น การใช้งานร่วมกับแท่งเทียน (candlestick) หรือตัวบ่งชี้อื่น ๆ เพื่อให้สามารถแยกแยะสัญญาณซื้อขายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 

สำหรับการวิเคราะห์สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์คุณสามารถใช้สูตรคำนวณและตัวบ่งชี้นี้ร่วมกับแพลตฟอร์มการซื้อขาย Forex หรือซอฟต์แวร์วิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อประเมินแนวโน้มของราคาและช่วยในการตัดสินใจในการเข้าหรือออกจากตลาดในเวลาที่เหมาะสม

 

Relative Strength Index – RSI

Relative Strength Index – RSI: เป็นตัวบ่งชี้ที่ช่วยวิเคราะห์แรงของการเคลื่อนไหวของราคา มันจะแสดงผลเป็นช่วงค่า RSI ที่ค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 ซึ่งสามารถบ่งชี้ถึงสภาวะตลาดที่เป็น “กำลังซื้อขายเกิน” หรือ “กำลังซื้อขายเกินที่คาดหวัง”

RSI เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์และการทำนายแนวโน้มของราคาในตลาด Forex หรือตลาดอื่น ๆ โดยพิจารณาความเร็วและกำลังของการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ที่เทรด

 

RSI ใช้ค่าเริ่มต้นเป็น 100 และค่าสิ้นสุดเป็น 0 และมีการคำนวณจากสูตรทางคณิตศาสตร์ที่ใช้เพื่อหาค่าเส้นขอบเขตของ RSI ที่แสดงถึงสภาวะการซื้อขายที่เกินขึ้น (overbought) และสภาวะการซื้อขายที่ขาดแคลนลง (oversold) ซึ่งสามารถใช้ในการตัดสินใจในการเปิดหรือปิดตำแหน่งซื้อขายในตลาด

 

RSI มีการคำนวณขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคา และประมวลผลผ่านการเลื่อนเคลื่อนเฉลี่ยเพื่อให้ได้ค่า RSI ปัจจุบัน ซึ่งค่า RSI อยู่ในช่วง 0-100 โดยทั่วไปจะใช้ช่วงค่า 70-100 เพื่อแสดงถึงสภาวะการซื้อขายที่เกินขึ้น และช่วงค่า 0-30 เพื่อแสดงถึงสภาวะการซื้อขายที่ขาดแคลนลง

 

เมื่อ RSI ตกลงมาในช่วงสภาวะการซื้อขายที่ขาดแคลนลง (oversold) อาจเป็นสัญญาณว่าราคาอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวทางขึ้น ในขณะที่เมื่อ RSI สูงขึ้นและอยู่ในช่วงสภาวะการซื้อขายที่เกินขึ้น (overbought) อาจเป็นสัญญาณว่าราคาอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวทางลง

 

การใช้งาน RSI ในการวิเคราะห์การซื้อขายในตลาด Forex ควรใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างข้อมูลและประมวลผลเพื่อการตัดสินใจที่มีความเหมาะสมในการเข้าหรือออกจากตลาด

 

Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement: เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการระบุระดับการตรงข้ามของราคา มันใช้เส้นระดับคิดเลขฟิโบนัชชีเพื่อระบุระดับการถอนกลับของราคาในเทรนด์

Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาในตลาด Forex หรือตลาดอื่น ๆ โดยใช้ระดับเส้นรองรับและความต้านทานที่สร้างขึ้นจากการคำนวณตามลำดับของตัวเลข Fibonacci

 

ลำดับตัวเลข Fibonacci เป็นลำดับที่กำหนดโดยการบวกตัวเลขสองตัวก่อนหน้าเพื่อให้ได้ตัวเลขใหม่ เช่น 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, และอื่น ๆ ในลำดับนี้ ตัวเลขแต่ละตัวจะมีความสัมพันธ์กันเป็นอัตราส่วน ถ้าหารตัวเลขหน้าตัวหลังในลำดับนี้จะได้ค่าใกล้เคียงกับ 0.618 หรือ 61.8% ถ้าหารตัวเลขหน้าตัวหลังที่อยู่หน้าหนึ่งรอบจะได้ค่าใกล้เคียงกับ 0.382 หรือ 38.2% และอัตราส่วนอื่น ๆ ยังมีอีกหลายค่าเช่น 0.236 (23.6%), 0.5 (50%), และ 0.786 (78.6%)

 

การใช้งาน Fibonacci Retracement นั้นใช้ในการวิเคราะห์และระบุระดับราคาที่สำคัญ โดยการวาดเส้นระดับค่าเปอร์เซ็นต์ของ Fibonacci บนกราฟราคา ระดับเส้นรองรับและความต้านทานที่สร้างขึ้นจากค่า Fibonacci เป็นจุดที่ราคาอาจเปลี่ยนแปลงทิศทางหรือส่งผลในการซื้อขาย

 

เส้นรองรับของ Fibonacci Retracement ที่สำคัญได้แก่ระดับ 38.2%, 50%, และ 61.8% ของระยะของการเคลื่อนที่ก่อนหน้า ซึ่งอาจเป็นระยะของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคา ในกรณีที่ราคากลับไปทดสอบระดับเหล่านี้แล้วพบว่ามีการพับกลับขึ้นหรือลง อาจเป็นสัญญาณในการทำการซื้อขายในทิศทางตรงข้าม

 

นอกจากนี้ยังมีระดับค่า Fibonacci เพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ เช่น 23.6%, 78.6%, และ 100% ซึ่งเป็นระดับที่สำคัญอีกด้วย การวาดเส้นระดับค่า Fibonacci บนกราฟราคาช่วยให้นักเทรดสามารถระบุระดับราคาที่สำคัญและจุดที่ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลในการตัดสินใจซื้อขายได้ตรงประเด็น

 

Harmonic Patterns

Harmonic Patterns: เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการระบุรูปแบบแก้วโพดนิรันดร์ในราคา มันช่วยในการระบุแนวโน้มและจุดเข้าหรือออกจากตลาด

 

เครื่องมือเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างของตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่มีอยู่ในตลาด Forex แต่ควรจะใช้ตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมกับรูปแบบการเทรดและวิธีการวิเคราะห์ของคุณ การศึกษาและการทดลองเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับคุณเอง

Share This Story, Choose Your Platform!

Categories: บทที่ 4

โบนัสเทรดฟรี ไม่ต้องฝากเงิน

จะดีกว่าไหมหากได้เงินทุนมาเทรดฟรี ๆ กำไรก็สามารถถอนออกมาได้

บทความที่เกี่ยวข้อง